Công ty 195: Tổ chức họp Giao ban lần 2 năm 2018

Ngày 20/02/2018, vào lúc 08 giờ 15 phút Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195 tổ chức họp giao ban lần 2 năm 2018 triển khai công việc đầu năm. Ông Đỗ Đăng Phong được đại diện xử lý các công việc do Hội Đồng Quản Trị thống nhất đồng ý bằng văn bản như sau:

Công ty 195: Tổ chức họp Giao ban lần 1 năm 2018 (họp đầu năm)

Ngày 06/01/2018, vào lúc 08 giờ 00 phút Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195 tổ chức họp giao ban đầu năm 2018 tổng kết công việc năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong năm. Ông Đỗ Đăng Phong được đại diện xử lý các công việc do Hội Đồng Quản Trị thống nhất đồng ý bằng văn bản như sau:

Công ty 195: Tổ chức họp Giao ban lần 6 năm 2017

Thứ hai, Ngày 20/09/2017 vào lúc 08 giờ 30 phút Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195 tổ chức họp giao ban lần 6 năm 2017 Kiểm tra tiến độ công việc trong cuộc họp Giao ban lần 5 và phương hướng mục tiêu giải pháp thực hiện nhiệm vụ sắp tới. Ông Đỗ Đăng Phong được đại diện xử lý các công việc do Hội Đồng Quản Trị thống nhất đồng ý bằng văn bản như sau: