Công ty 195 : Họp hội đồng quản trị lần I

Ngày 16/05/2013 Vào hồi 9 giờ 00. Ngày 16 tháng 05 năm 2013 Tại Trụ sở của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng và Thương Mại 195, địa chỉ số 24 Lê Hồng Phong, TP Huế, được tổ chức để bàn bạc và cho ý kiến về một số nội dung hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương Mại 195.

         Ngày 16/05/2013

      Vào hồi 9 giờ 00. Ngày 16 tháng 05 năm 2013 Tại Trụ sở của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng và Thương Mại 195, địa chỉ số 24 Lê Hồng Phong, TP Huế, được tổ chức để bàn bạc và cho ý kiến về một số nội dung hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương Mại 195.

                                                                          

1.     Chủ tọa: Đỗ Đăng Phong

Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị

2.     Bà: Võ Thị Kim Chi

Chức vụ: Thư ký

3.     Trần Thị Thu Hồng

Chức vụ: Cổ Đông

4.     Hoàng Ngọc Hoài

Chức vụ: Cổ Đông

 

     Hội nghị đã thông qua các quyết định thống nhất thông qua điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư XD & TM 195.

     Giao Ông Đỗ Đăng Phong thực hiện thủ tục để thành lập và hoàn thiện Hồ sơ pháp lý theo quy định hiện hành.