Thông báo mời họp hội đồng cổ đông ngày 12 tháng 12 năm 2016


псевдоэфедриновые таблетки Thời gian: 8h ngày 12 tháng 12 năm 2016

Địa điểm: 24 Lê Hồng Phong – P. Phú Nhuận – TP Huế

Nội dung: Đại hội cổ đông thường niên

Thành phần: tất cả các cổ đông

 
 
Liên kết: