Công ty 195: Tổ chức họp Giao ban lần 5 năm 2016


      Thứ hai, Ngày 15/08/2016 vào lúc 08 giờ 00 phút Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195 tổ chức họp giao ban lần 5 năm 2016 Báo cáo công việc nhiệm vụ trong cuộc họp giao ban lần 4 và phương hướng triển khai công việc sắp tới. Ông Đỗ Đăng Phong được đại diện xử lý các công việc do Hội Đồng Quản Trị thống nhất đồng ý bằng văn bản như sau:  

-       Kiểm tra công việc trong cuộc họp giao ban lần 4

-       Triển khai công việc sắp tới:

    + Công tác văn phòng: Tiếp tục triển khai hoàn thiện nội dung trong trang Website. Quyết định thành lập Hội Phụ nữ từa ngày 15/08/2016, cấp kinh phí cho Hội phụ nữ để thuận tiện cho việc chi tiêu trong công ty. Dự kiến xây dựng mới Trụ sở Công ty.

   + Phòng Tài chính – Kế toán: Quyết định tăng tiền hồ trợ ăn ca cho công trình từ 08/2016

  + Phòng Kỹ thuật – Thi công: Đề xuất Anh Trần Đức Thạnh cán bộ kỹ thuật công trình kiêm trưởng Ban Vật tư

 + Phòng Kế hoạch -  Hành chính: Xem xét bố trí lại phòng ban, phương án di chuyển vật tư hợp lý bảo quản tránh hư hỏng.

-       Kết hợp họp Ban Quản lý dự án lần 5 năm 2016: Báo cáo tình hình tiến độ các công trình thi công. Chuẩn bị công tác Lễ Khởi công vào ngày 08/09/2016.

      Phổ biến nhiệm vụ công việc của từng cá nhân, lấy ý kiến riêng của các thành viên dự họp. Cuộc họp kết thúc lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên nhất trí thống nhất thông qua.

http://zanzibarquest.com/unlimited/moskva-begovoy-kupit-zakladku-eyforetik-mefedron.html Bài: Lê Thị Thu Phượng – Nhân viên phòng Kế toán Công ty 195

 
 
Liên kết: