Thông báo mời họp cổ đông 8h00 ngày 05 tháng 12 năm 2017

Thời gian: 8h ngày 04 tháng 12 năm 2017

Địa điểm: 15 Lê Minh – Phường An đông – TP Huế

Nội dung: Đại hội cổ đông thường niên

Thành phần: Tất cả các cổ đông