Thông báo mời họp cổ đông 8h00 ngày 29 tháng 03 năm 2018

Thời gian: 8h ngày 29 tháng 03 năm 2018

Địa điểm: 15 Lê Minh – Phường An đông – TP Huế

Nội dung: Đại hội cổ đông thường niên

Thành phần: tất cả các cổ đông