The ICM Asia Pacific Regional Conference 2012
01/03/2014

Tuyển 01 kế toán tổng hợp chuyên ngành xây dựng

Tuyển dụng kế toán :

Đợt 1: tuyển 01 kế toán tổng hợp chuyên ngành xây dựng

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 01/3/2014 đến 15/03/2014

 • Theo dõi công nợ phải thu, phải trả các dự án thi công;
 • Lập hóa đơn GTGT cho các đơn vị tại các dự án và các đơn vị sử dụng dịch vụ của công ty
 • Đối chiếu công nợ với đối tác
 • Kiểm tra sổ sách đơn vị dịch vụ gửi sang
 • Giao dịch với ngân hàng- Kiểm tra chứng từ chi phí từ các công trình chuyển sang
 • Lập, theo dõi và phân bổ chi phí từng công trình
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.
 • Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
 • In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
 • Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến

YÊU CẦU

 • Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
 • Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
 • Biết tổng hợp và phân tích báo cáo.
 • Có kiến thức căn bản về công nghệ quy trình sản xuất trong Công ty
 • Sử dụng máy vi tính thành thạo ( phần mềm excel, phần mềm kế toán)
[ In trang ]    [ Đóng lại ]