The ICM Asia Pacific Regional Conference 2012
30/03/2017

Thông báo mời họp hội đồng cổ đông ngày 30 tháng 03 năm 2017

Thời gian: 8h ngày 30 tháng 03 năm 2017

Địa điểm:15 Lê Minh – P. An Đông – TP Huế

Nội dung: Đại hội cổ đông thường niên

Thành phần: tất cả các cổ đông

[ In trang ]    [ Đóng lại ]