Công ty 195: Tổ chức họp Giao ban lần 4 năm 2016


Москва Лианозово купить Cocaine HQ       Thứ hai, Ngày 27/06/2016 vào lúc 08 giờ 00 phút Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195 tổ chức họp giao ban lần 3 năm 2016 Báo cáo công việc nhiệm vụ trong cuộc họp giao ban lần 3 và phương hướng triển khai công việc sắp tới. Ông Đỗ Đăng Phong được đại diện xử lý các công việc do Hội Đồng Quản Trị thống nhất đồng ý bằng văn bản như sau:  

купить стаф в Байкальск -       Kiểm tra tiến độ công việc trong cuộc họp giao ban lần 3: về cơ bản đã hoàn thành tốt

-       Triển khai công việc mới

+ Website công ty: Hoàn thiên các nội dung  trước ngày 20/07

+ Phòng Kế hoạch -  Hành chính: Kiểm tra tác phong làm việc, rà soát lại công văn, giới tờ lưu trữ hồ sơ tại công ty.

+ Phòng Kế toán: Kiểm tra bảo quản lưu trữ chứng từ, sổ sách.

+ Phòng Kỹ thuật – Thi công: Tổ chức họp, đánh giá năng lực từng cá nhân, phân công cụ thể bố trí người tại công trình.

+ Tổ lái xe: Bàn giao cho Phòng Kỹ thuật – Thi công 1 xe để thuận tiện cho việc đi lại, cấp quỹ phục vụ công tác đi lại bảo dưỡng.

+ Ban Vật tư: Bảo quản vật tư tránh hư hỏng, thiếu sót tại công trình

-       Kết hợp họp Ban Quản lý dự án lần 04 năm 2016: Báo cáo tình hình tiến độ và công tác triển khai sắp tới đối với các dự án, phối hợp xử lý khắc phục những khó khăn trong quá trình thi công.

      Phổ biến nhiệm vụ công việc của từng cá nhân, lấy ý kiến riêng của các thành viên dự họp. Cuộc họp kết thúc lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên nhất trí thống nhất thông qua.

watch Bài: Lê Thị Thu Phượng – Nhân viên phòng Kế toán Công ty 195

 
 
Liên kết: